کاخ سفید را حسینیه می‌کنیم

کاخ سفید را حسینیه می‌کنیم.