رازی است در عالم
هر کس آن را فهمید
می میرد!
یکی در کودکی
دیگری در پیری…!

پ.ن: در عالم رازیست که جز به بهای خون فاش نمی شود (سید مرتضی آوینی)